Đức ông Janusz Urbanczyk, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác ở châu Âu khẳng định Tòa Thánh chống mọi hình thức khủng bố và không có bất kỳ lý do nào biện minh cho việc sử dụng khủng bố. Ngài cổ võ nền văn hóa gặp gỡ để ngăn ngừa việc cực đoan hóa.

Trong hội nghị video về chống khủng bố, diễn ra trong hai ngày 14-15 tháng 9 tại Vienna, thủ đô của Áo, Đức ông Janusz Urbanczyk, đại diện Tòa Thánh, đã khẳng định: “Tòa thánh mạnh mẽ và dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó. Không có lý do ý thức hệ, chính trị, triết học, sắc tộc, dân tộc hoặc tôn giáo nào có thể biện minh cho việc sử dụng chủ nghĩa khủng bố, bởi vì hành vi này vi phạm nhân phẩm, nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế và gây nguy hiểm cho sự ổn định, gắn kết của xã hội cũng như cho sự phát triển, đồng thời đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.”

Câu trả lời chung của cộng đồng quốc tế

Vì khủng bố và chủ nghĩa cực đoan là mối đe dọa lan tràn ảnh hưởng đến bất cứ ai, Đức ông Urbanczyk kêu gọi quốc tế cần có câu trả lời chung. “Điều cần thiết là phải áp dụng các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn bất kỳ hình thức cực đoan nào, đặc biệt là trong giới trẻ, cũng như việc tuyển dụng, đào tạo và tài trợ cho những kẻ ấp ủ khủng bố”.

Để ngăn ngừa sự cực đoan hóa và chủ nghĩa cực đoan, cần gieo trồng nền văn hóa gặp gỡ

Đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng để ngăn ngừa sự cực đoan hóa và chủ nghĩa cực đoan, cần gieo trồng nền văn hóa gặp gỡ với sự tôn trọng lẫn nhau và cổ võ đối thoại, đưa đến một xã hội ôn hòa và bao gồm.

Cần sự tham gia của các cộng đồng địa phương, các tổ chức tôn giáo

Đồng thời ngài khẳng định vì khủng bố và bạo lực thường được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội – văn hóa, là những điều nuôi dưỡng sự chống đối của những người bị gạt ra bên lề, do đó những nỗ lực chống khủng bố phải có sự tham gia của các cộng đồng và chính quyền địa phương, bao gồm các tổ chức và các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ cung cấp không gian văn hóa ngăn chặn sự cực đoan hóa người trẻ. Cộng đồng quốc tế cần cộng tác với các chính quyền, xã hội dân sự và cộng đồng tôn giáo địa phương để thăng tiến phát triển, quan tâm đến giáo dục, bảo vệ nhân quyền và ngăn chặn sự tuyên truyền khủng bố.

Bảo vệ tự do tôn giáo

Cuối cùng, Đức ông Urbancyzk kêu gọi phân biệt giữa lĩnh vực chính trị và tôn giáo, để vừa bảo vệ tự do tôn giáo của mọi người, vừa bảo vệ vai trò không thể thay thế của tôn giáo trong việc đào tạo lương tâm và kiến tạo sự đồng thuận đạo đức nền tảng của xã hội. (CSR_6635_2020)

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News