Phân Công Phụng Vụ tháng 5/2015
Phân Công Phụng Vụ tháng 5/2015
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 05/2015   I. […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 4/2015
Phân Công Phụng Vụ tháng 4/2015
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                   BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 04/2015 […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 3/2015
Phân Công Phụng Vụ tháng 3/2015
  GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                           […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 02/2015
Phân Công Phụng Vụ tháng 02/2015
        GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2015   […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 01/2015
Phân Công Phụng Vụ tháng 01/2015
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                         […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 12/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 12/2014
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                             […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 11/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 11/2014
        GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 11/2014   […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 10/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 10/2014
        GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 10/2014   […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 9/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 9/2014
          GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 09/2014 […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 8/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 8/2014
        GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 08/2014   […]
ĐẦU TRANG