Chính Tòa: Thông báo Số 64TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 21/11 đến thứ bảy 26/11: Giáo họ Giuse Khang phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ ba 22/11 lễ nhớ Thánh nữ Cêcilia bổn mạng của 38 giáo dân và ca đoàn Cêcilia, thánh lễ được cử hành lúc 17g00. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ năm 24/11 Lễ Trọng Thể Kính Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan Thầy của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng, thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g00, trong thánh lễ có cầu nguyện cho linh hồn các giáo chức và giáo dân trong giáo xứ đã qua đời. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện. Sau Thánh lễ có giờ Chầu Mình Thánh do Hội Đồng Mục Vụ phụ trách.
  4. Kính mời giáo dân giáo họ Anrê Trông tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 chúa nhật 27/11 để mừng lễ bổn mạng giáo họ mình. Lễ Kính Thánh Anrê Trông được cử hành trọng thể lúc 17g thứ hai 28/11. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng