Chính Tòa: Thông báo Số 57TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 17/10 đến thứ bảy 22/10: Giáo họ Anê Thành phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ ba 18/10 Lễ Kính Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng. Bổn mạng của 13 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  3. Thứ năm 20/10 sau thánh lễ 17g00 có Phiên Chầu Mình Thánh do Ban Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.
  4. Thánh lễ chiều thứ bảy 22/10 tại Núi Đá Đức Mẹ do liên giáo họ Phaolô Bường, Anrê Trông và Giuse Khang cùng phụ trách, giáo họ Phaolô Bường chủ trì.
  5. Chúa nhật 30 thường niên Khánh Nhật Truyền Giáo. Tiền oi hôm nay dành cho Quỹ Truyền Giáo của Thánh Bộ Truyền Giáo và HĐGMVN. Xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng