Chính Tòa: Thông báo Số 39TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm A

  1. Từ thứ hai 24/7 đến thứ bảy 29/7, Giáo họ Anrê Trông trực phụng vụ.
  2. Thứ ba 25/7 Lễ Kính Thánh Giacôbê tông đồ bổn mạng của 46 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ tư 26/7 Lễ Nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna song thân của Đức Maria bổn mạng của Giới Lão Thành và 525 giáo dân( 59 Gioankim và 476 Anna). Mời quý Ông Bà trong Giới Lão Thành và cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ năm 27/7 sau thánh lễ 17g có giờ Chầu Mình Thánh do Giới Người Cha phụ trách.
  5. Thứ bảy 29/7 Lễ Nhớ Thánh Nữ Matta bổn mạng của 192 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng