Chính Tòa: Thông báo Số 22TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B

  1. Chúa Nhật Phục Sinh (01/4): Các Thánh lễ Sáng: 05g15’; 08g00’ và 10g00’. Thánh lễ Chiều: 17g00’ tại Lễ Đài.
  2. Khóa Giáo lý Dự Bị Hôn Nhân 44 của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g30’ Thứ Hai 02/4 tại Hội Trường Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng, xin lấy Đơn và nộp tại Nhà sách Chính Tòa Đà Nẵng.
  3. Từ Thứ Hai 02/4 đến Thứ Bảy 07/4, Giáo Họ Anrê Trông phụ trách trực Phụng Vụ.
  4. Thứ Năm Đầu Tháng 05/4, Giáo Xứ Chầu Thánh Thể vào lúc 19g30’ do Ban Thường Vụ phụ trách.
  5. Chúa Nhật II Phục sinh (08/4). Kính Lòng Thương Xót Chúa. Các Thánh lễ Sáng: 05g15’; 08g00’ và 10g00’. Thánh lễ Chiều: 17g00 tại Lễ Đài.
  6. Chúa Nhật 08/4, sau Lễ Thiếu Nhi có Rửa tội cho các Em nhỏ, xin nộp Giấy Giới Thiệu Tại Văn Phòng Giáo Xứ. Cha Mẹ Và Người Đỡ Đầu đến Nhà Thờ tập Nghi thức lúc 19g30’ Thứ Bảy 07/4.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng