Chính Tòa: Thông báo Số 0TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A

  1. Chúa nhật 05/01 2020 sau lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ thứ hai 06/01đến thứ bảy 11/01 giáo họ Anê Thành trực phụng vụ và lúc 8g00 cùng ngày mời các đơn vị tham gia trang trí Giáng sinh đến nhà thờ tháo dỡ và dọn dẹp khu vực trang trí.
  3. Thứ năm 09/1 sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do giới Lão Thành phụ trách.
  4. Xin các giáo họ và các Giới, Ban, Đoàn thể nộp báo cáo tổng kết của đơn vị mình về văn phòng để tổng hợp.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng