Tối ngày 04/04/2023 tại nhà thờ Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng, cộng đoàn Giáo xứ Chính Toà tiếp tục Tuần Thánh với buổi than kinh gẫm các chặng Thương khó Chúa Giêsu.

Lễ đèn 2 có sự tham gia của Cha Bonaventura Mai Thái – Tổng đại diện kiêm quản xứ Giáo xứ Chính Toà và Thầy cùng các tín hữu được phân công gẫm đàng.

Đaminh Thuyên
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.