Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 12/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 12/10
Ngày 12 tháng 10 Thứ Ba tuần 28 Mùa Thường Niên Rm 1,1-7 Lc 11,29-32 Trong bài đọc I, sự […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 11/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 11/10
Ngày 11 tháng 10 Thứ Hai tuần 28 Mùa Thường Niên Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng Rm 1,1-7 Lc 11,29-32 […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 09/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 09/10
Ngày 09 tháng 10Thứ Bảy tuần 27 Mùa Thường NiênGe 4,12-21Lc 11,27-28 Trong bài đọc Tin Mừng vắn gọn hôm […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 08/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 08/10
Ngày 08 tháng 10Thứ Sáu đầu tháng tuần 27 Mùa Thường NiênGe 1,13-15; 2,1-2Lc 11,15-26 Bài đọc Tin Mừng hôm […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 07/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 07/10
Ngày 07 tháng 10 Thứ Năm đầu tháng tuần 27 Mùa Thường Niên Đức Maria Mân Côi
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 06/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 06/10
Ngày 06 tháng 10 Thứ Tư đầu tháng tuần 27 Mùa Thường Niên Thánh Brunô, linh mục. Lễ nhớ tuỳ […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 05/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 05/10
Để sống chủ đề tháng 10 là cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và đồng thời hướng về ngày […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 04/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 04/10
Để sống chủ đề tháng 10 là cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và đồng thời hướng về ngày […]
ĐẦU TRANG