⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên | 17g15 ngày 22/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên | 04g45 ngày 23/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên | 07g00 ngày 23/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên | 17g00 ngày 23/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng⭕️Thánh Lễ Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên | 04g45 ngày 24/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️Thánh Lễ Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên | 17g15 ngày 24/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh Lễ Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên | 04g45 ngày 25/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️Thánh Lễ Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên | 17g15 ngày 25/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh Lễ Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên | 04g45 ngày 26/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️Thánh Lễ Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên | 17g15 ngày 26/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh Lễ Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên | 04g45 ngày 27/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️Thánh Lễ Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên | 17g15 ngày 27/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên | 04g45 ngày 28/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên | 17g15 ngày 28/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh Lễ Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên | 04g45 ngày 29/08/2020 | TTTM Trà Kiệu