⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai tuần XI TN | 05:00 ngày 14/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai tuần XI TN | 17:00 ngày 14/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba tuần XI TN | 05:00 ngày 15/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba tuần XI TN | 17:00 ngày 15/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư tuần XI TN | 05:00 ngày 16/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư tuần XI TN | 17:00 ngày 16/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm tuần XI TN | 05:00 ngày 17/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm tuần XI TN | 17:00 ngày 17/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu tuần XI TN | 05:00 ngày 18/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu tuần XI TN | 17:00 ngày 18/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy tuần XI TN | 05:00 ngày 19/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng