LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2016

– Hạt Đà Nẵng –

TUẦN II

GIỜ

GIÁO XỨ

CHA CHỦ SỰ

Thứ Ba (06.12)

19g00

TAM TÒA

Cha Giuse Nguyễn Văn Thú

Thứ Tư (07.12)

19g00

PHƯỚC TƯỜNG

Cha Phanxicô Salêsiô Lê Văn La Vinh

Thứ Năm (08.12)

 

 

 

Thứ Sáu (09.12)

19g00

CHÍNH TÒA

Cha Phêrô Hoàng Gia Thành

Thứ Bảy (10.12)

14g00

THANH ĐỨC

Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục

 

19g00

CHÍNH TRẠCH

Cha Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn

TUẦN III

 

 

 

Thứ Hai (12.12)

19g00

AN HÒA

Cha Philipphê Trương Văn Long

Thứ Ba (13.12)

19g00

HÒA THUẬN

Cha Antôn Lâm Trọng Thi

Thứ Tư (14.12)

19g00

NGỌC QUANG

Cha Giacôbê Hứa Hùng Quang

Thứ Năm (15.12)

19g00

NỘI HÀ

Cha Giuse Cao Văn Cường

Thứ Sáu (16.12)

19g00

THANH BÌNH

Cha Phêrô Nguyễn Đệ

TUẦN IV

 

 

 

Thứ Hai (19.12)

19g00

HÒA CƯỜNG

Cha Stêphanô Trần Ngọc Nhơn

Thứ Ba (20.12)

14g00

TAM TÒA

Cha G.B Trần Ngọc Tuyến

 

19g00

THANH ĐỨC

Cha Phanxicô Salêsiô Lê Văn La Vinh

Thứ Tư (21.12)

19g00

CHÍNH TÒA

Cha Gabriel Nguyễn Ngọc Tuấn