Lúc 17g15 ngày 25/3/2019, Cha Giuse Phạm Nguyên Huy phó xứ Chính Toà đã cử hành thánh Lễ Truyền Tin tại Núi Đá Đức Mẹ, nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, cùng với sự tham dự của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Ảnh: Cao Thuyên
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.