Cha Giuse Đinh Mạnh Phú, nguyên Tổng Đại Diện Giáo phận Đà Nẵng, ngài mất 13/9/1995, một đại tang cho Giáo phận, sự tiếc nhớ dành cho ngài một cách đặt biệt từ cộng đoàn Giáo xứ Ngọc Quang lúc bấy giờ và hằng năm Giáo xứ Ngọc Quang đều có lễ giỗ kính nhớ ngài, vì ngài là người đã thành lập và kiến thiết Giáo xứ Ngọc Quang để có ngày hôm nay. Được biết cha sinh 1935 tại Phát Diệm, thụ phong Linh mục 1964.

Lúc 18g00, 13/9/2019, Cha Quản xứ Ngọc Quang, Antôn Nguyễn Tri Pháp đã cử hành Lễ giỗ Cha Giuse với sự tham dự một cách biệt các con cái linh tông của cha Giuse và nhiều giáo dân ngoài giáo xứ có liên hệ.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn đã có bữa cơm thân mật đầm ấm với nhau.

Nguồn: Giới Trẻ Ngọc Quang

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.