Sau thánh lễ cuối cùng 18g00 ngày 11.6.2023 của Thánh lễ Chúa Nhật – Mình Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng đã Kiệu Mình Thánh Chúa chung quanh nhà thờ, và Chầu Thánh Thể Chúa ở chặng cuối trước tiền đường, do Cha Tổng đại diện kiêm quản xứ Bônaventura Mai Thái chủ sự.