GI C HÀNH THÁNH L CHÚA NHT TI MT S GIÁO X VÙNG QUNG NAM VÀ CÁC GIÁO X NI THÀNH ĐÀ NNG

  1. VÙNG QUNG NAM

Chiu Th By

Gi

Nhà Th

Địa ch

17g30

Hi An

02 Nguyn Trường T, Tp. Hi An, QN

19g00

Phú Quý (Tam M)

Tam M Đông, H. Núi Thành, QN

Ngày Chúa Nht

Gi

Nhà Th

Địa ch

05g30

Hi An

02 Nguyn Trường T, Tp. Hi An, QN

Tam K

952 Phan Châu Trinh, Tp. Tam K, QN

06g00

Phú Quý (Tam M)

Tam M Đông, H. Núi Thành, QN

06g30

Vĩnh Đin

TT. Vĩnh Đin, TX, Đin Bàn, QN

Hà Lam

TT. Hà Lam, H. Thăng Bình, QN

08g00

Tam K

952 Phan Châu Trinh, Tp. Tam K, QN

09g00

Hi An

02 Nguyn Trường T, Tp. Hi An, QN

16g00

Hà Lam

TT. Hà Lam, H. Thăng Bình, QN

Hi An

02 Nguyn Trường T, Tp. Hi An, QN

18g00

Tam K

952 Phan Châu Trinh, Tp. Tam K, QN

Vĩnh Đin

TT. Vĩnh Đin, TX, Đin Bàn, QN

19g00

Phú Quý (Tam M)

Tam M Đông, H. Núi Thành, QN

 

 

 

NI THÀNH ĐÀ NNG

Chiu Th By

Gi

Nhà Th

Địa ch

17g00

Thanh Đức

45 đường 3 tháng 2

17g15

Chính Tòa

156 Trn Phú

17g30

Tam Tòa

274 Trn Cao Vân

Sơn Trà

04 Nguyn Phan Vinh

18g00

Ngc Quang

01 Xuân Tâm

Thanh Bình

69 Cao Thng

Hòa Khánh

50 Nguyn Lương Bng

Hòa Cường

150 Nguyn Hu Th

Hòa Thun

231 Trưng N Vương

An Thượng

176 Châu Th Vĩnh Tế

18g30

Gia Phước

K 184/1 Nguyn Duy Hiu

An Hòa

223/1 Trường Chinh

19g00

Hòa Minh

02 Nguyn Chích

Ngày Chúa Nht

05g00

Thanh Đức

45 đường 3 tháng 2

Thanh Bình

69 Cao Thng

Hòa Thun

231 Trưng N Vương

Tam Tòa

274 Trn Cao Vân

Chính Trch

68 Hoàng Hoa Thám

Phước Tường

311 Trường Chinh

Hòa Khánh

50 Nguyn Lương Bng

05g15

Chính Tòa

156 Trn Phú

05g30

An Hi

09 Nguyn Công Tr

Gia Phước

K 184/1 Nguyn Duy Hiu

An Hòa

223/1 Trường Chinh

Hòa Minh

02 Nguyn Chích

Nhượng Nghĩa

Trn Hưng Đạo

Ni Hà

40 Đinh Tiên Hoàng

Sơn Trà

04 Nguyn Phan Vinh

An Thượng

176 Châu Th Vĩnh Tế (Th.10-Th.5: 6g00)

06g00

Thánh Giuse lao công (Ch chiu)

201A Ngô Quyn

07g00

Hòa Cường

150 Nguyn Hu Th

Tam Tòa

274 Trn Cao Vân

Thanh Bình

69 Cao Thng

07g30

Hòa Thun

231 Trưng N Vương

Ngc Quang

01 Xuân Tâm

08g00

Chính Tòa

156 Trn Phú

An Hòa

223/1 Trường Chinh

Phước Tường

311 Trường Chinh

Hòa Minh

02 Nguyn Chích

Ni Hà

40 Đinh Tiên Hoàng

Thanh Đức

45 đường 3 tháng 2

09g00

Hòa Khánh

50 Nguyn Lương Bng

10g00

Chính Tòa

156 Trn Phú (L Tiếng Anh)

15g00

Chính Tòa

156 Trn Phú

16g00

Thanh Bình

69 Cao Thng

Hòa Khánh

50 Nguyn Lương Bng

16g30

Chính Tòa

156 Trần Phú

Thanh Đức

45 đường 3 tháng 2

An Hi

09 Nguyn Công Tr

17g00

Hòa Thun

231 Trưng N Vương

Tam Tòa

274 Trn Cao Vân

Chính Trch

68 Hoàng Hoa Thám

Phước Tường

311 Trường Chinh

Sơn Trà

04 Nguyn Phan Vinh

Gia Phước

K 184/1 Nguyn Duy Hiu

Thánh Giuse lao công (Ch chiu)

201A Ngô Quyn

An Thượng

176 Châu Th Vĩnh Tế

Nhượng Nghĩa

Trn Hưng Đạo

17g15

Hòa Cường

150 Nguyn Hu Th

17g30

Ni Hà

40 Đinh Tiên Hoàng

Hòa Minh

02 Nguyn Chích

18g00

Chính Tòa

156 Trn Phú

Ngc Quang

01 Xuân Tâm

Hòa Khánh

50 Nguyn Lương Bng.

19g00

Thanh Bình

69 Cao Thng