Giáo Xứ Việt An

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Thánh Tâm

Ngày bổn mạng: 19/06

Ngày thành lập giáo xứ: chờ bổ sung

Ngày xây dựng nhà thờ: chờ bổ sung

Địa chỉ: Bình Lâm, H. Hiệp Đức, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3895896