Giáo Xứ Vân Đõa

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm

Ngày bổn mạng: 8/12

Ngày thành lập giáo xứ: cần bổ sung

Ngày xây dựng nhà thờ: cần bổ sung

Địa chỉ: Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: