Giáo Xứ Trung Phước

Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu

Bổn mạng: Đức Maria Trinh Nữ Vương

Ngày bổn mạng: 22/8

Ngày thành lập giáo xứ: 1957

Ngày xây dựng nhà thờ: 1999

Địa chỉ: Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam