Giáo Xứ Tiên Phước

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Thánh  Tâm

Ngày bổn mạng: 19/06

Ngày thành lập giáo xứ: 1961

Ngày xây dựng nhà thờ: 1990

Địa chỉ: TT. Tiên Kỳ, H. Tiên Phước, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3884355