Giáo Xứ Thuận Yên

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Mẹ Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 1908

Ngày xây dựng nhà thờ: 1993

Địa chỉ: Tam  Sơn, H. Núi Thành, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3544582