Giáo Xứ Thanh Đức

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Thánh Phêrô

Ngày bổn mạng: 29/6

Ngày thành lập giáo xứ: 1954

Ngày xây dựng nhà thờ: 2000

Địa chỉ: 45 Đường 3 tháng 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3828924