Giáo Xứ Tam Tòa

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm

Ngày bổn mạng: 08/12

Ngày thành lập giáo xứ: 1954

Ngày xây dựng nhà thờ: 1954 – đại tu : 1976 – xây mới hoàn toàn: 2012

Địa chỉ: 274 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, Đ.Nẵng

Điện thoại: 0511.3835625