Giáo Xứ Tam Kỳ

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Chúa Ba Ngôi

Ngày bổn mạng: Chúa Nhật sau Lễ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ngày thành lập giáo xứ: 1932

Ngày xây dựng nhà thờ: 1955

Địa chỉ: 952 Phan Châu Trinh, Tp. Tam Kỳ

Điện thoại: 0510.3834492