Giáo Xứ Lệ Sơn

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Thánh  Giuse

Ngày bổn mạng: 1/5

Ngày thành lập giáo xứ: 2007

Ngày xây dựng nhà thờ: xây dựng lại năm 1991

Địa chỉ: Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3670098