Giáo Xứ Hoà Thuận

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Giuse – Bạn Đức Maria

Ngày bổn mạng: 19/3

Ngày thành lập giáo xứ: 1958

Ngày xây dựng nhà thờ: 1958 – trùng tu 1992

Địa chỉ: 231 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng

Điện thoại: 0511.3834361