Giáo Xứ Hòa Ninh

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Thánh Giuse

Ngày bổn mạng: 01/5

Ngày thành lập giáo xứ: 1938

Ngày xây dựng nhà thờ: Sửa lại năm 1994

Địa chỉ: Hòa Ninh, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3791075