Giáo Xứ Hòa Lâm

Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 18/01/2007

Ngày xây dựng nhà thờ: 2003

Địa chỉ: Duy Trung,  H. Duy Xuyên, Quảng Nam