Giáo Xứ Hoà Cường

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Mẹ Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 15/8/1958

Ngày xây dựng nhà thờ: 1996

Địa chỉ: K463/22 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng

Điện thoại: 0511 3618686