Giáo Xứ Hà Tân

Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu

Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 1958

Ngày xây dựng nhà thờ: 1958 – 18/1/2011: xây mới lại

Địa chỉ: Đại Lãnh, H. Đại Lộc,  Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3974223