Giáo Xứ Hà Lam

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Chúa Kitô Vua

Ngày bổn mạng: Chúa Nhật cuối năm Phụng Vụ

Ngày thành lập giáo xứ: 1972

Ngày xây dựng nhà thờ: 1958

Địa chỉ: TT. Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3874226