Giáo Xứ Cồn Dầu

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Mẹ Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 15/8/1954

Ngày xây dựng nhà thờ: Xây dựng 1930, lần 2 1960 (nâng cấp), mới nhất 2005 (20/12/2005)

Địa chỉ: Xã Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3688006