Giáo Xứ Bình  Phong

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Mẹ Truyền Tin

Ngày bổn mạng: 26/03

Ngày thành lập giáo xứ: 2/1968

Ngày xây dựng nhà thờ: 28/07/2005

Địa chỉ: Xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3873507