Giáo Xứ An Sơn

 

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời

Ngày bổn mạng: 15/08

Ngày thành lập giáo xứ: 1625

Ngày xây dựng nhà thờ: 2005

Địa chỉ: Xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3672059

 

Mộ Tử Đạo ở An Trường – Giáo Xứ An Sơn

 

Giếng Tử Đạo – Giáo Xứ An Sơn