Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Chính Toà, Gẫm Đàng Thánh Giá quanh nhà thờ, vào thứ năm 05/4/2019, do giáo họ Emmanuel Triệu và Phao lô Bường cùng phụ trách.


Ảnh: Cao Thuyên
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.