Vào lúc 19g30, thứ sáu ngày 08/3/2019, cộng đoàn dân Chúa nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng đi Đàng Thánh Giá trong mùa chay do giáo họ Đaminh Khảm và Phao lô Lộc cùng phụ trách.

Ảnh: Cao Thuyên

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.