Lạy Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh, 

Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót. 

Nay chúng con đến trước nhan Chúa, 

xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh, đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con.

Nguồn: giaophanmytho.net