Sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 1 Horeb 12 tại Phú Thượng ngày 19-21/7/2019 đã được thông tin trong các cuộc họp của Liên đoàn và các Xứ đoàn.

Để việc đăng ký sa mạc sinh được sự chấp thuận và quan tâm của Cha sở và Xứ đoàn, đề nghị Xứ đoàn lập danh sách các em muốn đăng ký tham dự sa mạc trong đó gồm:
1. Tên thánh, họ tên, ngày sinh, điện thoại, email của sa mạc sinh. 
2. Chữ ký của Đại diện Ban chấp hành Xứ đoàn hoặc Ban điều hành giáo lý. 
3. Chữ ký chấp thuận của Cha quản xứ hoặc Cha tuyên uý xứ đoàn.

Danh sách đăng ký sa mạc sinh xin gửi bản mềm cho Liên đoàn qua email hoặc facebook và gửi bản cứng khi đến sa mạc.

Thời hạn đăng ký (gửi bản mềm) đến hết ngày thứ hai 8/7/2019.

Kính mời quý trưởng giúp sa mạc Horeb 12 dự họp tại Văn phòng giáo lý Giáo xứ Chính Toà lúc 19g30 ngày thứ ba 9/7/2019.

Nguồn: BĐH Liên đoàn Thánh Tâm