04/04/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: VƯỢT QUA NỖI SỢ
04/04/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: VƯỢT QUA NỖI SỢ
“Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” (Ga 11,48)
03/04/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: KHÔNG CHẤP NHẬN!
03/04/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: KHÔNG CHẤP NHẬN!
“Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào […]
02/04/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: KHIÊM NHƯỜNG NHƯ CHÚA
02/04/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: KHIÊM NHƯỜNG NHƯ CHÚA
Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.” (Ga 8,54)
01/04/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: SỰ THẬT ĐEM LẠI TỰ DO
01/04/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: SỰ THẬT ĐEM LẠI TỰ DO
“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31)
31/03/20 THỨ BA TUẦN 5 MC: THẬP GIÁ TÌNH YÊU
31/03/20 THỨ BA TUẦN 5 MC: THẬP GIÁ TÌNH YÊU
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ nhận biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28)
30/03/20 THỨ HAI TUẦN 5 MC: XÉT MÌNH TRƯỚC KHI KẾT ÁN
30/03/20 THỨ HAI TUẦN 5 MC: XÉT MÌNH TRƯỚC KHI KẾT ÁN
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7)
29/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC: SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT!
29/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC: SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT!
“Thầy là sự sống lại và là sự sống... Chị có tin thế không?” (Ga 11,26)
28/03/20 THỨ BẢY TUẦN 4 MC: BẠN CÓ THÁI ĐỘ NÀO?
28/03/20 THỨ BẢY TUẦN 4 MC: BẠN CÓ THÁI ĐỘ NÀO?
“Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.” (Ga 7,53)
27/03/20 THỨ SÁU TUẦN 4 MC: CÁI GIÁ CỦA VIỆC BIẾT THIÊN CHÚA
27/03/20 THỨ SÁU TUẦN 4 MC: CÁI GIÁ CỦA VIỆC BIẾT THIÊN CHÚA
“Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,29)
26/03/20 THỨ NĂM TUẦN 4 MC: VIỆC LÀM LÀ LỜI CHỨNG
26/03/20 THỨ NĂM TUẦN 4 MC: VIỆC LÀM LÀ LỜI CHỨNG
“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36)
ĐẦU TRANG