Thánh lễ dành cho thiếu nhi được cử hành vào sáng Chúa Nhật Lễ Lá, do cha phụ tá Phêrô chủ sự.

Ảnh: Phêrô Tùng
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.