Giáo Xứ Xuân Thạnh
Giáo Xứ Xuân Thạnh
  Giáo Xứ Xuân Thạnh Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 […]
Giáo Xứ Trà Kiệu
Giáo Xứ Trà Kiệu
Giáo Xứ Trà Kiệu Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ  Ngày bổn mạng: Thứ 7 sau Lễ […]
Giáo Xứ Thạch Nham
Giáo Xứ Thạch Nham
Giáo Xứ Thạch Nham Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Thánh  Phêrô Ngày bổn mạng: 29/6 Ngày thành lập […]
Giáo Xứ Phú Thượng
Giáo Xứ Phú Thượng
    Giáo Xứ Phú Thượng Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Mẹ Mân  Côi Ngày bổn mạng: 7/10 […]
Giáo Xứ Phú Hạ
Giáo Xứ Phú Hạ
    Giáo Xứ Phú Hạ Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Sinh nhật Đức Maria Ngày bổn mạng: […]
Giáo Xứ Lệ Sơn
Giáo Xứ Lệ Sơn
  Giáo Xứ Lệ Sơn Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Thánh  Giuse Ngày bổn mạng: 1/5 Ngày thành […]
Giáo Xứ Hội Yên
Giáo Xứ Hội Yên
  Giáo Xứ Hội Yên Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita Ngày bổn mạng: 24/6 Ngày […]
Giáo Xứ Hòa Ninh
Giáo Xứ Hòa Ninh
Giáo Xứ Hòa Ninh Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Thánh Giuse Ngày bổn mạng: 01/5 Ngày thành lập […]
Giáo Xứ Hòa Khánh
Giáo Xứ Hòa Khánh
  Giáo Xứ Hòa Khánh Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ Cẩm Lệ
Giáo Xứ Cẩm Lệ
  Giáo Xứ Cẩm Lệ Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Mẹ Mân  Côi Ngày bổn mạng: 7/10 Ngày […]
ĐẦU TRANG