Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Ông Fx Mai Văn Chung
Sinh 03/12/1939 tại Nam Định
Từ trần vào lúc 00g10 ngày 24/9/2016 tại K36/14 Yên Báy, Giáo họ Đaminh Cẩm, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 24/9/2016
Thánh lễ An Táng lúc 05g00 27/9/2016 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.