Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
kính báo