Anh Giuse Phan Hoàng Thanh Công & Chị Isave Nguyễn Ngọc Thủy Vân sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 17g00 ngày 02/12/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.