Anh G.B Trần Hoàng Vũ & Chị Têrêsa Trần Nguyễn Khánh Dung sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 17g00 ngày 21/10/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.