Anh Phaolô Nguyễn Sơn & Chị Catarina Nguyễn Thị Huyền Quyên sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

vào lúc 17g15 ngày 01/7/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.