Anh Gioan Nguyễn Vũ Khánh & Chị Lucia Mai Thị Hạnh Ngọc sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

vào lúc 17g15 ngày 19/8/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.