317. Làm thế nào người phạm tội nặng có thể nối kết lại với Chúa được?

– Họ có thể làm hoà với Chúa nhờ bí tích sám hối và hòa giải [1856]  → 224-239

“Nếu trong Hội Thánh không có việc tha tội, sẽ không có hi vọng được sống đời đời, và được giải thoát đời đời. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh ơn lớn lao dường ấy.” – Thánh  Augustinô