“Nếu tôi không làm việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.” (Ga 10,37-38)

Suy niệm: Chúa Giê-su luôn nhận thức mình là Đấng được Chúa Cha sai đến để thực thi chương trình của Cha Ngài. Vì thế đã hơn một lần, Chúa Giê-su trưng dẫn công việc Ngài làm để chứng minh cho lý lịch thần linh của mình:  – “Cha mẹ không biết con phải làm việc của Cha con sao?”“Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy”;“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha.”

Đối với Chúa Giê-su, làm công việc của Chúa Cha là hoàn tất những gì được tiên báo về Ngài trong Thánh Kinh, là thực hiện công cuộc cứu chuộc nhân loại bằng thập giá, là làm mọi việc theo thánh ý Chúa Cha.

Mời Bạn: Đức Giê-su là Người Con Chí Ái của Thiên Chúa khi và chỉ khi Người vâng phục ý muốn Chúa Cha và hoàn thành công việc Chúa Cha giao phó. Bạn hãy nhớ lại khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, bạn đã tuyên bố từ bỏ tà thần cùng mọi công việc của nó. Như thế, bạn đã trở thành con cái Chúa, và chỉ thực sự là con cái Ngài khi bạn tin vào Thiên Chúa và thực hiện công việc của Ngài.

Sống Lời Chúa: 1. Bạn hãy chu toàn bổn phận hằng ngày của bạn, vì đó chính là làm việc của Chúa.

2. Trước khi làm một việc gì, bạn tự hỏi đây có phải là công việc Chúa muốn tôi làm hay không.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa Sáng Soi.”