252. Bí tích Truyền Chức Thánh ban ơn gì?

– Bí tích Truyền Chức Thánh ban ơn Chúa Thánh Thần cho người nhận lãnh, nghĩa là Chúa Kitô ban quyền thánh chức cho họ qua sự đặt tay của Đức Giám mục. [1538]

 

– Làm linh mục không chỉ là nhận một chức vụ hoặc tác vụ. Nhờ Bí tích Truyền Chức, một linh mục nhận một quyền chuyên biệt và một sứ vụ đối với anh chị em trong đức tin. → 150, 251, 228, 236